Onze Algemene Voorwaarden

TOEPASSING : Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle drukkerijwerken en anderen.

SLUITING VAN HET CONTRACT : Alle offerten gelden maar voor 30 dagen. Als de zaak na deze termijn niet afgesloten is, behoudt de drukker zich het recht om de prijzen te herzien en die eventueel aan te passen. De zaken kunnen schriftelijk of mondeling worden afgesloten maar een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is aanbevolen.

VOORBEREIDINGSWERKEN : De drukkerij behoudt zich het recht om alle voorbereidingswerken te factureren, zoals schetsen, drukproeven in kleuren, zetsel, enz., die aangevraagd zijn, als het project niet afgemaakt wordt.

GOED VOOR DRUK : De drukker is niet aansprakelijk voor de “goed voor druk”: dit laatste moet aan de drukproef worden toegevoegd. De drukker leest de drukproef met de “goed voor druk” niet na.

PAPIER : Het gebruikte papier voor de uitvoering van de opdracht wordt op voorgestelde sample gekozen. Kleine verschillen van kleurschakeringen, puurheid, satineren, kracht en gewichten van het papier, tint en puurheid van de kleuren, zijn geen redenen voor de weigering van het werk.

LEVERING : Het vervoer van de goederen is op eigen risico van de koper.

LEVERINGSTERMIJN : Een vertraging van de levering kan niet leiden tot de annulering van de bestelling, aanvragen van schadeloosstellingen en boeten. De drukker is niet verantwoordelijk voor vertragingen wegens overmacht: stilstand van lichten of van motor, stilstand van verwarming, water, perslucht, vertraging of afwezigheid van grondstoffen, vervangingsstukken, brand, overstroming, oorlog. Het is ook hetzelfde in geval van staking, enz.

LEVERINGSTOLERANTIE: De klant moet variaties in de geleverde hoeveelheden aanvaarden, tussen 5 en 10% naargelang het belang van de bestelling; de klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding en aanvulling, als de levering minder is dan 5 tot 10% in functie van het belang van de bestelling.

KLACHTEN: Om aanvaardbaar te zijn, moeten alle klachten in een aangetekende brief binnen de 8 dagen na de levering, de dienst of anderen worden verstuurd. Na deze periode volgt geen positief antwoord op eventuele klachten.

PRIJZEN: De verhogingen gelden voor werken of voor delen ervan uitgevoerd na hun datum van inwerkingstreden.

BETALINGSVOORWAARDEN: Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Voor elke maand van vertraging brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de nationale bank, vermeerderd met 3%. In geval van een ongegronde niet-betaling op de vervaldag, wordt de factuur rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een vergoeding voor een vast bedrag van 15% met een minimum van 75,00€.

VOORBEHOUD VAN EIDENDOMSRECHT: Alle geleverde leveringen door ons blijven ons integrale eigendom tot de volledige afbetaling van de prijs.

RECHTSPRAAK: Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Verviers.